بيمه مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث

 خسارت مالي در طول مدت اعتبار بيمه نامه -