بيمه مسئوليت مهندسين ناظر

آگاه باشید !    این بیمه نامه مورد تائید سازمان نظام مهندسی شهر تهران می باشد.